5
ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان در سیستم گلستان از تاریخ 97/1/28 لغایت 97/3/5

کلیه دانشجویان می بایست از تاریخ 97/1/28لغایت  97/3/5 از مسیر زیر نسبت به ارزشیابی اساتید اقدام نمایید .

ارزشیابی==>استاد ==>ارزشیابی

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر