1
اولین جلسه کانون شکوفایی خلاقیت در دانشگاه پیام نور مرکز گرمی برگزار شد.

اولین جلسه جناب آقای دکتر قاسمی ریاست محترم دانشگاه پیام نور مرکز گرمی با «کانون شکوفایی خلاقیت» پس از افتتاح و شروع به کار این کانون ، روز یکشنبه مورخ26/09/1396 راس ساعت 00/14در اتاق جلسه ی دانشگاه پیام نور مرکز برگزار گردید.

در این جلسه ریاست محترم دانشگاه ضمن اعلام حمایت مجدد دانشگاه از حرکتهای علمی دانشجویان ، ایجاد کانون را زمینه ی مناسبی برای ظهور و رشد خلاقیت عنوان کرده ، دانشجویان را به همکاری و احساس مسئولیت بیشتر فرا خواندند. در ادامه ریاست محترم مرکز از سرکار خانم مدنی دانشجوی مسئول کانون در خصوص عملکرد 10 روزه درخواست ارائه گزارش کردند. خانم مدنی نیز با ارائه گزارش مفصل ضمن معرفی 2 نفر از نخبگان دانشجو از ایشان خواستند درباره ی ایده ی خود توضیح دهند.

آقایان الفخانی در باب « طرح فرهنگ یار » خود که در جشنواره سراسری دانشگاه آزاد کرمان مقام سوم کشوری را اخذ کرده بود و آقای « نخستین » درباره ی ایده ای برای بازیافت بهتر زباله ها ارائه کردند.

در پایان قرار شد کانون به بررسی کامل ایده ها بپردازد تا در صورت لزوم به مرحله عملیاتی برسد.
 


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر