1
ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان در سیستم گلستان از تاریخ 96/9/4 لغایت 96/9/30 کلیه دانشجویان می بایست از تاریخ 96/9/4لغایت  96/9/30 از مسیر زیر نسبت به ارزشیابی اساتید اقدام نمایید .

ارزشیابی==>استاد ==>ارزشیابی
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر