1
قابل توجه دانش آموختگانی که متقاضی صدور فوری دانشنامه می باشند.

درخواست صدور دانشنامه فوری از طریق پیشخوان خدمت سیستم گلستان شخص دانش آموخته

 پیشخوان دانشجو>درخواست جدید>تکمیل فرم وتائید،ارسال>تائیددانش آموختگان مرکز> تائیددانش آموختگان استان> سازمان مرکزی ،خواهشمند است به نحو مقتضی به دانش آموختگان اطلاع رسانی فرمائید.

ضروری است پس از دریافت درخواست دانشجو در سیستم مرکزمربوطه مدارک را به دقت بررسی و کنترل و درصورت عدم تکمیل گزارش 1700 نسبت به بارگذاری کسری مدارک اقدام سپس برای استان ارسال نموده و استان نیز پس از

بررسی کامل به منظور صدور دانشنامه به سازمان مرکزی ارسال نماید.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر