دکتر جبرائیل فرزانه 

رئيس دانشگاه پیام نور مرکز گرمی 

ارتباط مستقیم :32642700-32644700