دکتر جبرائیل فرزانه 

سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز گرمی 

ارتباط مستقیم :32642700-32644700