سجاد رمضانی گرمی

سمت: مسئول دفتر ریاست دانشگاه پیام نور مرکز گرمی

تحصیلات: کارشناسی ارشد طراحی سازمان های دولتی 

تلفن تماس: 32642700