جناب آقای داود باوفا 

مسئول امتحانات 

تحصیلات: کارشناسی 

ارتباط مستقیم :32644702