احمدرضا علی نژاد

سمت: حراست دانشگاه

تحصیلات: کارشناسی

تلفن تماس: 6242007