جناب آقای سید ناصر صالح پور 

روابط عمومی 

تحصیلات : کارشناسی ارشد 

ارتباط مستقیم : 32644703