ابراهیم قاسمی

سمت: معاون دانشگاه پیام نور مرکز گرمی

تحصیلات: دکترای تخصصی

تلفن تماس: 32643909