جناب آقای سید ناصر صالح پور 

رئیس اداره فرهنگی و دانشجویی 

تحصیلات : کارشناسی ارشد 

ارتباط مستقیم : 32644703