1399/7/15 سه‌شنبه
جناب آقای جعفر یوسفی

مسئول امتحانات 

تحصیلات: کارشناسی ارشد

ارتباط مستقیم :32644703