1399/7/19 شنبه
جناب آقای داود باوفا
مدرک تحصیلی کارشناسی
شماره تماس 32644702