1399/7/15 سه‌شنبه
جناب آقای جعفر یوسفی 

روابط عمومی 

تحصیلات : کارشناسی ارشد 

ارتباط مستقیم : 32644703