شروع کلاسهای الکترونیکی نیمسال دوم سالتحصیلی 1400 - 1399 از 2 اسفندماه کلاسهای الکترونیکی دانشگاه پیام نور مرکز گرمی بصورت استانی از تاریخ 1399/12/2 در سامانه Lms.ardebil.pnu.ac.ir آغاز گردید.
 
امتیاز دهی