شروع کار دانشگاه پیام نور مرکز گرمی در سال 1400 دانشگاه پیام نور مرکز گرمی اولین روز کاری خود را در روز شنبه مورخ 1400/01/14 شروع کرد. دانشگاه پیام نور مرکز گرمی اولین روز کاری خود را در روز شنبه مورخ 1400/01/14 شروع کرد.
 
امتیاز دهی